,,POLITYKA PRYWATNOŚCI – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dot. danych jednoosobowych działalności gospodarczych gromadzonych w bazie „Winpoint-Ipocrates”

Administratorem danych jest Sagra Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000122856, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8520604961, REGON: 008080085. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Od 25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Na potrzeby lepszego odbioru tekstu Polityki Prywatności, termin „Podmiot Danych Osobowych” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych i działamy zgodnie z poniższymi zasadami.

Administrator Danych
Sagra Technology Sp. z o.o. w Szczecinie jest Administratorem Danych Osobowych, co oznacza podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected] lub [email protected].

Źródła pozyskiwania danych

Zbieramy dane na Twój temat z publicznie dostępnych źródeł zewnętrznych np.: Główny Urząd Statystyczny (GUS), Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CeiDG). Dane te mogą być weryfikowane w bezpośrednim kontakcie z Tobą.

Zakres przetwarzanych danych

Zbieramy i wykorzystujemy poniższe kategorie danych osobowych:

  • Twoje imię, nazwisko i dane kontaktowe (numer telefonu, faksu, adres e-mail).
  • Dane o Twojej działalności Gospodarczej dostępne w GUS oraz CEIDG, takie jak: nazwa firmy, NIP, adres i ew. numer telefonu oraz rodzaj działalności.
    Są to dane, które pozostają ogólnie dostępnego dla każdego i w każdym czasie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Cele przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe:

  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie ze wdrożoną Polityką Ochrony Danych Osobowych,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów);

Informacje te przetwarzamy w celu przekazywania ich naszym Klientom w ramach świadczenia naszych usług, które polegają na ułatwieniu kontaktów biznesowych i wspomaganiu sprzedaży poprzez dostarczanie aktualnych informacji o potencjalnych odbiorcach produktów naszych Klientów. Nie przetwarzamy danych innych niż publicznie dostępne oraz te, które sam nam przekazałeś/łaś. Nie wykorzystujemy ich do marketingu, profilowania ani oceny żadnych aspektów Twojej działalności gospodarczej lub Ciebie samego. Dane dotyczące Twojej działalności gospodarczej służą jedynie wspomaganiu sprzedaży naszych Klientów i w tym celu są im udostępniane.

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes w budowaniu i oferowaniu produktów, które ułatwiają zarządzanie sprzedażą.

Listę podmiotów, które korzystają z naszych usług, znajdziesz tutaj. W ramach naszych produktów Twoje dane mogą być udostępnione wskazanym pomiotom, a podmioty te mogą je przetwarzać we własnych celach.
Do prawnie usprawiedliwionych celów należą również dochodzenie i obrona roszczeń.

Twoje prawa
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu skorzystania ze wskazanych praw możesz zgłosić się do naszej siedziby lub przesłać wniosek na nasz adres listownie, lub drogą elektroniczną.

– prawo dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania informacji między innymi o tym,  jakie jej dane przetwarzamy, w jakich celach są one przetwarzane, oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych.
Możesz zwrócić się do nas z wnioskiem o informację, czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane.
– prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą, może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych. Na przykład, jeśli dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, wtedy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy nie mamy jako Administrator Danych Osobowych innych nadrzędnych podstaw prawnych do przetwarzania danych.
– prawo do przenoszenia danych – osoba, której dotyczą dane, ma prawo otrzymać te dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą.
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych.
Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istnienia podstaw dla przetwarzania danych, jak też celu i zakresu ich przetwarzania.
– prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba, osoba, której dane dotyczą, może poinformować nas o zmianie swoich danych osobowych. Możesz zwrócić się do nas z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.
– prawo sprzeciwu – w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w na podstawie uzasadnionego interesu. Sprzeciw wobec przetwarzania danych można złożyć np. w naszej siedzibie, listownie na nasz adres lub drogą elektroniczną.
– prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawie realizacji Twoich praw udzielimy informacji na piśmie lub pocztą elektroniczną.
Jeżeli otrzymamy wniosek o realizację prawa dotyczącego danych osobowych, wtedy bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udzielimy każdej osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania poinformujemy osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.

Ochrona danych osobowych
Zgodnie z przepisami europejskimi i krajowymi, przetwarzamy Twoje dane z wykorzystaniem wszelkich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Twoje dane osobowe stanowią najcenniejsze zasoby dla naszej organizacji. Sagra Technology wdrożyła i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto wszystkie osoby zatrudnione oraz osoby z nami współpracujące, są obowiązane zachować tajemnicę, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące Twoich danych osobowych.
Nasi pracownicy przechodzą szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji chronionych, w tym z zakresu ochrony danych osobowych. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom, aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Udostępnianie Twoich danych osobowych
Sagra Technology Sp. z o.o. udostępnia Twoje dane osobowe innym podmiotom w związku z celem, dla którego je zbiera, w szczególności:

  • podmiotom, które z nami współpracują w związku z proponowanymi lub rzeczywistymi projektami Sagra Technology,
  • podmiotom trzecim, które dostarczają Sagra Technology towary lub usługi. Między innymi takim jak radcowie prawni, adwokaci, audytorzy i dostawcy usług informatycznych,
  • innym podmiotom trzecim na mocy orzeczenia sądu, w celu ochrony interesów Sagra Technology lub w innych sytuacjach, gdy jest to wymagane przez prawo lub na cele postępowania sądowego.


Przekazywanie danych do państw trzecich (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym EOG)

Ponieważ korzystamy z narzędzi informatycznych międzynarodowych organizacji m.in. Microsoft, Twoje dane mogą być przetwarzane poza terenem EOG z zastrzeżeniem, że odbywa się to zgodnie z przepisami RODO, tj. z zachowaniem gwarancji wypełnienia Twoich praw.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Przechowujemy Twoje dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji wyżej wskazanych celów, do chwili Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub do czasu niezbędnego do wypełnienia wymogów prawnych, jeśli takie powstaną.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w sposobie przetwarzania zgodnie ze wskazanymi celami bez uszczerbku dla Twoich praw. W każdym takim przypadku zamieścimy stosowną aktualizację na niniejszej stronie www.