Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Dz. Urz. UE L 119 str. 1), dalej RODO, informuję, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Sagra Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-441) przy ul. Cyfrowej 4,
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: [email protected]
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody , tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu rekrutacji na ww stanowisko oraz jako podjęcie działań niezbędnych do zawarcia umowy, tj. art.6 lit b) RODO. Zgoda może być cofnięta przez Panią/Pana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem;
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania innym podmiotom w oparciu o umowę powierzenia. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Sagra Technology Sp. z o.o., a przekazanie danych nie zwalnia Sagra Technology Sp. z o.o. z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą (medycyna pracy, szkolenia BHP, p.poż. ) lub usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych);
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. Jeżeli Pani/ Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych do kolejnych rekrutacji w Sagra Technology Sp. z o.o.  będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres 1 roku;
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
  9. Podanie danych przez Panią/Pana wskazanych przez nas jako niezbędne w procesie rekrutacji jest konieczne, a ich niepodanie spowoduje brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana oferty. Podanie pozostałych danych jest całkowicie dobrowolne i będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.