Obowiązek Informacyjny dla Personelu Medycznego

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem (czyli podmiotem, który decyduje o celach i środkach przetwarzania) Państwa danych osobowych, jest Sagra Technology sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Cyfrowa 4, 71-415 Szczecin [dalej: Sagra, my]. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na adres [email protected].

 

Jakie dane osobowe, w jakich celach, na jakiej podstawie i jak długo przetwarzamy?

 Przetwarzamy Państwa dane obejmujące imię, nazwisko, nr PWZ lub nr dyplomu, specjalizacje, stopień, miejsca pracy lub wykonywania działalności leczniczej, stanowisko, adres email. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach:

  • umieszczenia w bazach personelu medycznego i farmaceutów tworzonych przez Sagra, w celu udostępniania baz klientom Sagra dla realizacji przez nich ich celów marketingowych oraz obowiązków ustawowych na podstawie Państwa zgody do czasu jej cofnięcia. Aktualna lista naszych kontrahentów jest dostępna tutaj
  • w celu przekazywania przez Sagra na podany adres e-mail informacji o produktach i usługach Sagra na podstawie Państwa zgody do czasu jej cofnięcia
  • w celu przekazywania przez Sagra na podany adres e-mail informacji o produktach i usługach klientów Sagra na podstawie Państwa zgody do czasu jej cofnięcia

Aby wypełnić zasadę „prawidłowości” (Art 5 ust 1 lit. d RODO) Państwa dane będą weryfikowane i aktualizowane przez personel Sagry na podstawie informacji zawartych w powszechnie dostępnych źródłach.

Źródła te obejmują, w szczególności: CEiDG, Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, Centralny Rejestr Lekarzy, Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych. Weryfikacji i aktualizacji na podstawie powszechnie dostępnych źródeł podlegają następujące kategorie danych: imię, nazwisko, nr PWZ lub nr dyplomu, specjalizacje, stopień, miejsca pracy lub wykonywania działalności leczniczej, stanowisko. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych może być utrudnienie kontaktu z przedstawicielami handlowymi producentów i sprzedawców wyrobów leczniczych, suplementów diety, środków specjalnego przeznaczenia, środków medycznych, sprzętu medycznego, produktów spożywczych i kosmetycznych.

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

 Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. A także, gdy jest to niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych potrzeb, w szczególności naszym klientom, kancelariom prawnym i operatorom pocztowym. Ponadto Państwa dane osobowe zostaną przekazane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu i zgodnie z naszymi poleceniami:

  • dostawcom usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych i aplikacji;
  • dostawcom usług marketingowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG [Europejski Obszar Gospodarczy]. Nie będą też wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, które wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą.

Jakie są Państwa prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

 Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu i przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku pytań, w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw prosimy o kontakt na adres: [email protected] lub adres siedziby wskazany powyżej z dopiskiem „Dane Osobowe”.