§1.  Postanowienia ogólne

Od 25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, których dane są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Podmiot Danych Osobowych” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „my”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatności, dbamy o bezpieczeństwo danych i działamy zgodnie z poniższymi zasadami Polityki Prywatności.

§2. Administrator Danych

Sagra Technology Sp. z o.o. w Szczecinie  jest Administratorem Danych Osobowych, co oznacza  podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Możemy zbierać informacje na Twój temat z różnych źródeł,  w tym bezpośrednio od Ciebie (na przykład z osobistego kontaktu lub korespondencji elektronicznej), a także z publicznie dostępnych źródeł  np.: CV i życiorysów; baz danych i stron internetowych dostępnych online oraz innych; z innych dokumentów lub formularzy, które złożyłeś w celu uczestniczenia w inicjatywach sponsorowanych lub wspieranych przez Sagra Technology.

Dane osobowe przetwarzane są:

 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • zgodnie z wdrożoną Polityką Ochrony Danych Osobowych,
 • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania, zmiany treści Umowy jej prawidłowej realizacji, bądź jej rozwiązania,
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • w zakresie i celu na który wyraziłeś zgodę, jeśli np. zapisałeś się na newsletter, pobrałeś materiał ze strony, itp.

Sagra Technology Sp. z o.o. może zbierać i wykorzystywać niektóre lub wszystkie z poniższych kategorii danych osobowych:

 

 • Twoje imię, nazwisko i dane kontaktowe (numer telefonu, faksu, adres e-mail),
 • informacje zawodowe, takie jak miejsce pracy, stanowisko, specjalizacja,
 • informacje dotyczące kontaktu z nami, na przykład o rodzaju spotkań, które odbyliśmy, datach spotkań, poruszanych tematów, pytań na temat naszej firmy i produktów, rodzaju materiałów, które Ci przedstawialiśmy i wszelkich Twoich komentarzy na ich temat,
 • preferowany sposób kontaktu z nami oraz wszelkie Twoje żądania dotyczące przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych.

Informacje te przetwarzamy w celu planowania potencjalnej współpracy z Tobą lub Twoim pracodawcą, nawiązywania z Tobą kontaktu (telefonicznie, przez e-mail lub w drodze osobistego spotkania) w tym przekazania informacji na temat produktów Sagra Technology Spółka z o.o. Dane przetwarzamy również w celu zarządzania wszelkimi istniejącymi relacjami, jakie mogą nas z Tobą łączyć oraz wykonywania naszych umownych praw i obowiązków, jeżeli jesteśmy związani umową z Tobą lub z podmiotem, w którym pracujesz lub współpracujesz.

 

W dowolnej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości od Sagra Technology wysyłając wiadomość na [email protected].

 

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes w utrzymaniu relacji z Tobą lub Twoim pracodawcą, a także – w stosownych przypadkach – Twoja zgoda. Masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnie wybranym momencie, z zastrzeżeniem, że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed jej wycofaniem.

 

W przypadku wycofania zgody zaprzestaniemy przetwarzania. Niemniej, możliwe jest, że w dalszym ciągu będziemy potrzebowali przetwarzać część Twoich danych osobowych, jeżeli będzie to konieczne w celu wykonania naszych praw i zobowiązań umownych, jeżeli jesteśmy związani umową z Tobą lub Twoim pracodawcą, wykonania roszczeń prawnych lub ochrony przed nimi.

Do chwili, gdy jesteśmy związani umową z Tobą lub Twoim pracodawcą, podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi potrzeba ich przetwarzania w celu realizacji owej umowy. W przypadku, gdy powyższe podstawy prawne przestaną mieć zastosowanie, możemy kontynuować przetwarzanie Twoich danych osobowych przez dodatkowy czas na ustalenie, wykonanie roszczeń prawnych lub ochronę przed nimi albo jeśli jest to wymagane przez przepisy prawa.

Udostępnienie Sagra Technology danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, w niektórych przypadkach wymagamy podania danych użytkownika, aby uzyskał on dostęp do niektórych części naszych stron internetowych, np. w celu pobrania pewnych treści. Sagra Technology przetwarza również niektóre informacje w celu ulepszania strony internetowej, tak aby była przyjazna użytkownikowi.

Dane, które możemy pozyskiwać, dotyczą:

 

 • daty i godziny dostępu,
 • przeglądanych stron i plików,
 • kraju i operatora użytkownika (na podstawie adresu IP),
 • rodzaju i wersji przeglądarki.

Dodatkowo, użytkownik może dostarczyć nam informacji, takich jak jego dane kontaktowe oraz informacje dotyczące organizacji. Niektóre ze sposobów, w jaki możemy pozyskać te informacje, to:

 • subskrypcja newsletter’a,
 • pobieranie materiałów dostępnych na stronie,
 • formularze online.

§3. Prawa osób, których dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do przenoszenia danych i sprzeciwu wobec zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  W celu skorzystania z wskazanych praw możesz zgłosić się do naszej siedziby lub przesłać wniosek na nasz adres listownie lub drogą elektroniczną.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w naszej organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:  [email protected]

Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych.  W tym celu możesz  skorzystać ze swoich praw:

 • prawa dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane przetwarzamy, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii.

Możesz zwrócić się do nas z wnioskiem o otrzymanie informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 • prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych  np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do  dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy nie mamy jako Administrator Danych Osobowych podstaw prawnych do przetwarzania danych. Zwracamy uwagę, że w przypadku posiadania czynnej umowy z nami, przetwarzanie danych jest niezbędne do jej realizacji i dane osobowe nie mogą zostać usunięte.

 • prawa do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące – zgodnie z art. 20 RODO. Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą.
 • prawa do ograniczenia przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np.  nie potrzebujemy pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie wykonywania operacji na danych lub nieusuwanie danych.

Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzania.

 • prawa do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje nas o zmianie swoich danych osobowych.

Możesz zwrócić się do nas z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.

 • prawa sprzeciwu – w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, np. w celach marketingowych.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych można złożyć np. w naszej siedzibie, listownie na nasz adres, lub na adres email: [email protected]

 • prawa do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego.
 • prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji – osoba której dane dotyczą ma prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, a która może wywoływać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

W sprawie realizacji Twoich praw udzielimy informacji na piśmie, pocztą elektroniczną lub można ją będzie odebrać w naszej siedzibie po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Jeżeli otrzymamy wniosek o realizację  prawa dotyczącego danych osobowych, bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udzielimy  każdej osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania poinformujemy osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.

§4. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z obowiązującym prawem unijnym i krajowym, przetwarzamy Twoje dane z wykorzystaniem wszelkich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych.

Twoje dane osobowe stanowią najcenniejsze zasoby dla naszej organizacji. Sagra Technology wdrożyła, monitoruje i aktualizuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Ponadto wszystkie osoby zatrudnione oraz osoby z nami współpracujące są obowiązane zachować tajemnicę, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące Twoich danych osobowych.

Nasi pracownicy przechodzą szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji chronionych, w tym z zakresu ochrony danych osobowych. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

§5. Inspektor Ochrony Danych

W celu koordynacji działań i nadzoru nad bezpieczeństwem danych osobowych powołany został  Inspektor Ochrony Danych – pan Marcin Włodarz. Z Inspektorem Ochrony Danych, można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres naszej siedziby lub na adres e-mail: [email protected]

§6. Udostępnianie Twoich danych osobowych

Sagra Technology Sp. z o.o.  może czasami udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom w związku z celem, dla którego zbiera Twoje dane osobowe.

W szczególności możemy udostępniać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom, które z nami współpracują, aby przetwarzały je w naszym imieniu,
 • podmiotom trzecim, które dostarczają Sagra Technology towary lub usługi, przykładowo takim jak radcowie prawni, adwokaci, audytorzy i dostawcy usług informatycznych,
 • innym podmiotom trzecim na mocy orzeczenia sądu, w celu ochrony interesów Sagra Technology lub w innych sytuacjach, gdy jest to wymagane przez prawo lub na potrzeby postępowania sądowego.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w opisany powyżej sposób nie wiąże się  z przekazywaniem ich do innych krajów, w tym krajów spoza Unii Europejskiej (UE) / Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

§7. Przechowywanie Twoich danych osobowych

W przypadku gdy przetwarzanie danych jest oparte na Twojej zgodzie lub naszych uzasadnionych interesach związanych z utrzymaniem relacji z Tobą, Sagra Technology przechowuje Twoje dane osobowe wyłącznie do czasu wycofania przez Ciebie zgody lub Twojego uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku gdy przetwarzanie jest konieczne w celu realizacji umowy, której stroną jesteś Ty lub Twój pracodawca, Sagra Technology przetwarza Twoje dane osobowe do momentu wykonania lub rozwiązania umowy, albo do czasu przedawnienia się wszelkich roszczeń wynikających z umowy.

W przypadku gdy powyższe podstawy prawne przestaną mieć zastosowanie możemy kontynuować przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu ustalenia, wykonania roszczeń prawnych lub ochrony przed nimi – przez dodatkowy okres wymagany przepisami prawa (np. okres przedawnienia roszczeń, okres przechowywania dokumentacji rachunkowej).

§8. Dane osobowe szczególne

Zasadą ogólną jest, że Sagra Technology nie przetwarza „danych osobowych szczególnych” przez swoją stronę internetową.

Dane osobowe szczególne” dotyczą informacji na temat pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności związkowej lub dotyczących stanu zdrowia lub życia seksualnego. Przekazując nam dobrowolnie dane osobowe szczególne (np. dostarczając nam online CV lub aplikację o pracę) osoba której dane dotyczą wykonuje to z własnej woli, a Sagra nie wykorzystuje tych danych ze względu na brak podstawy prawnej i w miarę możliwości natychmiast je niszczy.

 

§9. Witryny internetowe stron trzecich

 

Strony internetowe Sagra Technology mogą zawierać odnośniki do witryn internetowych stron trzecich. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że właściciele i administratorzy takich witryn internetowych (stron trzecich) mogą gromadzić, używać i przesyłać dane internetowe w oparciu o inne warunki niż Sagra Technology. Po wejściu na stronę internetową strony trzeciej użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności takich stron internetowych (stron trzecich).

§10. Cookies

Sagra Technology wykorzystuje cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę. Cookies pozwalają nam zbierać informacje o tym, jak i kiedy nasi użytkownicy korzystają z tej strony. Informacje te będę wykorzystywane jedynie do celów statystycznych. 

 

Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookies, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookies, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Zarządzanie i usuwanie plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki.

 

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies dla niektórych przeglądarek:

§11. Google Analytics

Strona Sagra Technology korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, wykorzystującej informacje generowane przez cookies. Aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP.  Dzięki niej Google skróci Państwa adres IP w obrębie Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Układu o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed jego przesłaniem do USA. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę internetową nie jest w ramach Google Analytics łączony z innymi danymi Google.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Można również uniemożliwić Google gromadzenie danych uzyskanych za pomocą ciasteczek w związku z korzystaniem ze strony (w tym adresu IP) i zablokować przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i instalację wtyczki przeglądarki dostępnej po kliknięciu w następujący link: tools.google.com/dlpage/gaoptout

§12. Google reCAPTCHA

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na naszych platformach handlowych robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, Państwa adres IP zostanie częściowo skrócony/ukryty w Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP tylko w wyjątkowych przypadkach będzie przekazywany do serwera Google w USA i tam skrócony.

§13. Facebook Pixel

Sagra Technology korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Związane jest to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają na identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania zostały podjęte w ramach naszej strony internetowej.

Facebook jednak może łączyć te informacje z innymi informacjami zebranymi o użytkowniku w ramach korzystania z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są zależne od nas, a informacji o nich można szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Z poziomu swojego konta na Facebooku można również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Nie chcąc, aby dane były dalej zbierane przez Facebook, można odmówić zapisywania ciasteczek korzystając z następującego linku: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

Przy korzystaniu z kilku przeglądarek należy procedurę tę wykonać osobno dla każdej z nich.

§14. SALESmanago

Sagra Technology korzysta z cookies SALESmanago. Pomagają nam one w optymalizacji treści dla użytkownika oraz w monitorowaniu i analizie ruchu masowego. Szczegółowe informacje o tym, jakie dane są zbierane przy udziale SALESmanago znajdują się pod adresem: https://support.salesmanago.pl/contact-monitoring-principles-of-operation-and-scope-of-collected-data

§15. Google Maps

Za pośrednictwem API ta strona internetowa korzysta z serwisu kartograficznego Google Maps. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W celu korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Takie informacje są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Dostawca tej strony internetowej nie ma wpływu na przekazywanie tych danych.

Korzystanie z Google Maps służy odpowiedniej prezentacji naszych ofert internetowych oraz ma ułatwiać odnalezienie podawanych przez nas na stronie internetowej miejscowości. Stanowi to uprawniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

§16. Narzędzia społecznościowe

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, YouTube, TwitterGoogle+LinkedIN.

§17. Zmiany polityki prywatności

Sagra Technology zastrzega sobie prawo do zmian polityki prywatności. O zmianie użytkownik zostanie poinformowany, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.sagra.pl

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z produktami Sagra Technology przechowujemy i przetwarzamy zgodnie z zasadami RODO, zarówno w przypadku jednoosobowych działalności, jak i personelu medycznego.